From history


mokykla19201920 m. Kurtuvėnuose, Šiaulių apskrityje, pradėta statyti pirmoji valstybinė mokykla. Iškilminga atidarymo šventė įvyko 1923 m. spalio 28 d. Pirmuoju mokyklos vedėju buvo paskirtas S. Murza. Medinis mokyklos pastatas buvo vieno aukšto. Jame ne tik vyko pamokos, bet ir gyveno mokytojai.

 

Nuo 1926 m. iki pat Lietuvos okupacijos 1940 m. Kurtuvėnų pradinės mokyklos vedėju dirbo Liudas Baltutis. Mokykloje veikė 4 skyriai ir dvi paruošiamosios grupės (pirmajai klasei). Mokslas prasidėdavo pasibaigus ganiavai. Mokyklą lankė 7–17 metų vaikai. Du kartus per savaitę klebonas vesdavo tikybos pamokas. Ketvirtame skyriuje reikėdavo laikyti aritmetikos, lietuvių k., tikybos ir kraštotyros egzaminus. Mokyklos programoje labai daug vietos buvo skiriama Lietuvos istorijai. Vedėjas pavyzdingai tvarkė  mokyklos aplinką, puoselėjo sodą.

 

1940 m. birželio 14 d. vedėjas su šeima buvo ištremtas į Altajų. Iš ten grįžo 1948 m., tačiau netrukus antrą kartą buvo ištremtas į Sibirą. Dvi tremtys, du grįžimai. Sūnus Romanas Baltutis apie savo šeimos ir kitų lietuvių šeimų likimus parašė atsiminimų knygą „Septyniolika metų be Tėvynės“. 1989 m. giminės ir artimieji iš Sibiro į Lietuvą parsivežė L. Baltučio palaikus ir perlaidojo Kurtuvėnų kapinėse.

 

1944 m. spalio mėn. mokyklai vadovavo V. Kadys. Jam pradėjus vadovauti, vokiečiai mokyklą pavertė sandėliu. 1945 m. antrame mokyklos aukšte buvo įkurta tarybinė karo ligoninė. 1945–1949 m. dirbo trys mokytojai: V. Kadys, J. Petniūnaitė ir V. Petrauskas. Tuomet keturklasėje mokykloje mokėsi 65–70 mokinių. 1948–1949 m. buvo atidaryta penktoji klasė, o mokykla imta vadinti priaugančia septynmete mokykla. 1949 m. mokykla perorganizuota į septynmetę. 1950–1954 m. mokyklai vadovavo Povilas Lešinskas. Mokyklai buvo paskirtas 2 ha žemės sklypas, kuriame įrengta žaidimų aikštelė, sporto aikštynas. 1962 m. mokykla tapo aštuonmete.

 

    Ilgiausiai, t.y. nuo 1963 m., pedagogų kolektyvui vadovavo Z. Kairys. Jo vadovavimo metais mokinių skaičius išaugo iki 200. Tuo laikotarpiu mokykla buvo praplėsta – pastatytas dviejų aukštų mūrinis priestatas.

 

    1972 m. atliktas kapitalinis senosios dalies remontas, mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema. 1976 m. direktorės J. Čepulytės iniciatyva mokyklos kieme pastatytas paminklas „Kilk ir kelk“ (skulptorius V. Lukošaitis). Juo pagerbtas Kurtuvėnuose dirbęs P. Višinskis ir visi Kurtuvėnų švietėjai. J. Čepulytė – aktyvi lietuvių k. puoselėtoja, puiki literatė ir kraštotyrininkė. Ji kartu su mokiniais rinko ir užrašė legendas, vietinių gyventojų pasakojimus apie praeitį. Direktorės paskatinta lietuvių k. mokytoja V. Budrienė sudarė ir išleido savo poezijos knygelę. Ant Girniukų kalno populiarios buvo šventės ,,Kurtuvėnų legenda”.

 

Direktorė J. Čepulytė vadovavo mokinių ir suaugusių etnografiniams ansambliams. Etnografinis ansamblis ne kartą tapo laureatu ir buvo apdovanotas už liaudies kūrybos autentiškumą.

 

Mokyklai keletą metų vadovavo T. Stanelienė, vėliau – A. Bagdonas ir A. Silius. 1989 m. direktore išrinkta pradinių klasių mokytoja I. Simanauskienė. Jai dirbant, 1993 m. mokykloje atliktas kapitalinis remontas. I. Simanauskienei pradėjus dirbti Šiaulių r. Švietimo ir sporto skyriuje, ją pakeitė A. Plukienė, vėliau – R. Urnikas, J. Steponaitienė.
Istorija mena ilgiausiai išdirbusius mokykloje pedagogus: V. Grigienę, R. Ruzgienę, T. Stanelienę, R. Rušinienę, V. Budrienę, A. Grigą, P. Lešinską, V. Kadį, J. Bėčienę, S. Bėčį, A. Koskienę , R. Saulienę.

 

Nuo 2000–2001 m. prasidėjo aktyvesnė projektinė veikla; mokyklos bendruomenė laimėjo šiuos respublikinius projektus: „Senolių pėdomis“ (600,- Lt.), „Saugi kaimynystė“ (1500,- Lt), „Pasaulis pradinuko akimis“ (300,- Lt) ir „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo klausimais“. Miestelio ir mokyklos bendruomenėje populiarūs šie tradiciniai renginiai: Užgavėnių eitynės, popietė „Prie balto Kūčių stalo“, karnavalas, Žemės dienai skirtų renginių savaitė, mamyčių šventė ir kt.

 

1998–2003 m. atlikta mokyklos pastato ir aplinkos modernizacija: pakeista stogo danga, įrengtas maitinimo blokas ir tualetai, atnaujinta elektros instaliacija bei išasfaltuota krepšinio aikštelė. Atlikta šildymo sistemos modernizacija – vietoje kieto kuro katilinės pastatyta dujinė katilinė.  

 

mokykla2012–2013 m. atlikta pastato rekonstrukcija, įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo, LR valstybės biudžeto ir Šiaulių r. savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą „Pastato – mokyklos, P. Višinskio g. Nr. 1A Kurtuvėnų miestelyje rekonstravimas ir įrengimas, įsteigiant Universalų daugiafunkcį centrą“. Pastatas atgimsta lyg moderniu rūbu pasipuošęs. Čia nuo 2013 m. gegužės 31 d. įsikuria modernus šiuolaikinis universalus centras, kuriame sukomplektuota moderni įranga maisto blokui ir patalpų įrengimui, įsigyta įranga ugdymui, baldai, kompiuterinė technika bei programinė įranga.

 

Tai vienintelis Šiaulių rajone Universalus daugiafunkcis centras, populiariai vadinamas UDC, kuriame veikia: mokykla – daugiafunkcis centras, viešosios bibliotekos Kurtuvėnų filialas, kultūros centro Kurtuvėnų filialas, bendruomenės centras.


Šiauliai d. Kurtuvėnai School - multifunction center
Public institution
Data is collected and stored in
Register of Legal Entities.
Institution code: 190061445
P. Višinskio st. 1A., LT-80224 Kurtuvėnų mstl., Šiaulių r. sav
Ph.(8 41) 370 120; Mob. 8 620 91277
E-mail info@kurtuvenaiudc.lt
WEBSITE DEVELOPED THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND ŠIAULIŲ D. MUNICIPAL BUDGETS

More about project www.siauliuraj.lt
All rights reserved © Kurtuvenaiudc.lt / 2013