Mokykla-daugiafunkcis centras

Meniu

lapkričio 2020
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
spalio 26, 2020 spalio 27, 2020 spalio 28, 2020 spalio 29, 2020 spalio 30, 2020 spalio 31, 2020 lapkričio 1, 2020
lapkričio 2, 2020 lapkričio 3, 2020 lapkričio 4, 2020 lapkričio 5, 2020 lapkričio 6, 2020 lapkričio 7, 2020 lapkričio 8, 2020
lapkričio 9, 2020 lapkričio 10, 2020 lapkričio 11, 2020 lapkričio 12, 2020 lapkričio 13, 2020 lapkričio 14, 2020 lapkričio 15, 2020
lapkričio 16, 2020 lapkričio 17, 2020 lapkričio 18, 2020 lapkričio 19, 2020 lapkričio 20, 2020 lapkričio 21, 2020 lapkričio 22, 2020
lapkričio 23, 2020 lapkričio 24, 2020 lapkričio 25, 2020 lapkričio 26, 2020 lapkričio 27, 2020 lapkričio 28, 2020 lapkričio 29, 2020
lapkričio 30, 2020 gruodžio 1, 2020 gruodžio 2, 2020 gruodžio 3, 2020 gruodžio 4, 2020 gruodžio 5, 2020 gruodžio 6, 2020

Naudinga informacija moksleivių tėvams, globėjamsNaudinga informacija ugdytinių ir mokinių tėvams, globėjams

Nuorodos

.

ŠMM

ITC

LitNet

Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas (pdf)

 

 

KURTUVĖNŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko gerovės komisijos (toliau –Komisija) reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu.

2. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

–padėti vaikui pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti atsparumą neigiamai socialinei aplinkai, taip pat padėti pasiruošti savarankiškam gyvenimui, teikiant jam kvalifikuotą švietimo ar kitą pagalbą ir kitas paslaugas;

-sudaryti vaikui palankias pozityvios socializacijos, resocializacijos ir ugdymo(si) sąlygas;

-ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;

-palaikyti ir stiprinti vaiko ryšius su jo vystymuisi palankia aplinka;

-organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą.

3. Vaiko gerovės komisiją sudaro 5 nariai.

4. Komisijos sudėtį kiekvienų mokslo metų pradžioje tvirtina mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.

5. Komisija savo veikloje vadovaujasi LR švietimo ir specialiojo ugdymo įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, ŠMM teisės aktais ir šia tvarka.

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

6. Rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus, vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius.

7. Vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse.

8. Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.

9. Kasmet rengia metų darbo ataskaitas ir mokyklos vadovui teikia siūlymus dėl darbo tobulinimo.

10. Bendradarbiauja su Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba ir kitomis už vaiko gerovę atsakingomis institucijomis.

11. Komisija mokslo metų pabaigoje atsiskaito už darbą Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdyje.

III. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. Komisija yra nuolatos veikianti.

13. Pagrindinė Komisijos veiklos forma –posėdžiai, kurie organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius. Reikalui esant gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai.

14. Komisijos pirmininko funkcijos: sudaryti Komisijos posėdžio darbotvarkę; apie organizuojamą posėdį pranešti visiems Komisijos nariams ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas; pirmininkauti Komisijos posėdžiui; pavesti Komisijos nariams jų kompetencijos ribose surinkti informaciją, kuri būtina Komisijos funkcijoms vykdyti; deleguoti Komisijos atstovą dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos posėdžiuose dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo.

15. Komisijos nariai privalo dalyvauti posėdžiuose, o jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, apie tai turi pranešti Komisijos pirmininkui.

16. Komisijos nutarimai priimami Komisijos narių balsų dauguma.

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami pagal dokumentų rengimo taisykles. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

18. Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, Komisijos nariai privalo laikytis medicinos etikos ir asmens medicininės paslapties konfidencialumo reikalavimų, socialinio darbo etikos, kitų principų, nežeminančių žmogaus orumo ir bendrųjų etikos normų.

IV. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

19. Vaiko gerovės komisija turi teisę:

19.1. kviesti į posėdžius ir išklausyti pradinių klasių bei dalykų mokytojus, mokinius;

19.2. gauti reikiamą informaciją iš mokyklos-daugiafunkcio centro administracijos;

19.3. deleguoti savo atstovus į mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžius, kai juose svarstomi aktualūs vaikų socializacijos klausimai;

19.4. teikti mokyklos-daugiafunkcio centro administracijai išvadas ir pasiūlymus prevencijos veiklos klausimais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Vaiko gerovės komisijos dokumentai saugomi Kurtuvėnų mokykloje-daugiafunkciame centre pagal įstaigoje priimtas dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88.

___________________________

 


Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas: 190061445
P. Višinskio g. 1A., LT-80224
Kurtuvėnų mstl., Šiaulių r. sav.
Tel. (8 41) 37 01 20; Mob.8 620 91 277
El.p. kurtuvenupm@gmail.com
SVETAINĖ SUKURTA EUROPOS SĄJUNGOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠIAULIŲ R. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

Išsamiau apie projektą
www.siauliai-r.sav.lt
Hey.lt
Visos teisės saugomos © kurtuvenaiudc.lt
SEO, Svetainių kūrimas:www.internetsolutions.lt