Mokykla-daugiafunkcis centras

Meniu

sausio 2020
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
gruodžio 30, 2019 gruodžio 31, 2019 sausio 1, 2020 sausio 2, 2020 sausio 3, 2020 sausio 4, 2020 sausio 5, 2020
sausio 6, 2020 sausio 7, 2020 sausio 8, 2020 sausio 9, 2020 sausio 10, 2020 sausio 11, 2020 sausio 12, 2020
sausio 13, 2020 sausio 14, 2020 sausio 15, 2020 sausio 16, 2020 sausio 17, 2020 sausio 18, 2020 sausio 19, 2020
sausio 20, 2020 sausio 21, 2020 sausio 22, 2020 sausio 23, 2020 sausio 24, 2020 sausio 25, 2020 sausio 26, 2020
sausio 27, 2020 sausio 28, 2020 sausio 29, 2020 sausio 30, 2020 sausio 31, 2020 vasario 1, 2020 vasario 2, 2020

Naudinga informacija moksleivių tėvams, globėjamsNaudinga informacija ugdytinių ir mokinių tėvams, globėjams

Nuorodos

.

ŠMM

ITC

LitNet

Nuostatai


Šiaulių rajono Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai (pdf) 

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-325

 

ŠIAULIŲ R. KURTUVĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokyklos-daugiafunkcio centro) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, švietimo įstaigos buveinę, grupę, tipą, paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras, trumpasis mokyklos pavadinimas – Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras, švietimo įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190061445.

3. Mokyklos-daugiafunkcio centro įstaigos įsteigimo data – 1923 m.

4. Mokyklos-daugiafunkcio centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos-daugiafunkcio centro priklausomybė – savivaldybės.

6. Mokyklos savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai.

7. Mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

8. Mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Mokyklos-daugiafunkcio centro buveinė – P. Višinskio g. 1A, Kurtuvėnai, LT-80224 Šiaulių rajonas.

10. Mokyklos-daugiafunkcio centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

11. Mokyklos-daugiafunkcio centro tipas – mokykla-daugiafunkcis centras.

12. Mokyklos-daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties pradinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras, skirtas 7 (6)-10 metų mokiniams mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 6 (5) metų vaikų – pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6 (5) metų – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymosi formos ir būdai:

14.1. mokymosi formos – grupinio ir pavienio;

14.2. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis, individualus, savarankiškas.

15. Mokykla-daugiafunkcis centras vykdo:

15.1. formaliojo švietimo programas: pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio ugdymo programas;

15.2. neformaliojo švietimo programas: ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.

16. Mokykla-daugiafunkcis centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šiaulių rajono savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais, ir šiais Nuostatais.

II. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

18. Mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

18.2.7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1 bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas, kodas 84.20;

19.2. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

19.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.4. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

19.5. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

19.6. spausdinimas ir įrašų laikmenų tiražavimas, kodas 18;

19.7. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

19.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.9. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

19.10. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

19.11. meninė kūryba, kodas 90.03;

19.12. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

19.13. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;

19.14. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

19.15 sporto įrenginių, aikštynų nuoma, kodas 77.21.40;

19.16. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10;

19.17. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

19.18. kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

20. Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, ugdyti harmoningą ir savarankišką, laisvą ir atsakingą, kūrybingą ir iniciatyvią asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, plėtojant edukacinių, kultūrinių, socialinių, paslaugų infrastruktūrą kaimo bendruomenėje.

21. Mokyklos-daugiafunkcio centro uždaviniai:

21.1. teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams kokybišką ugdymą;

21.2. saugoti bei stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

21.3. puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

21.4. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

21.5. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

21.6. puoselėti ugdytinių galias, lemiančias jo asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, tinkamą brandumą mokyklai;

21.7. padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų: socialinės, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninės;

21.8. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

21.9. užtikrinti kokybišką pradinio ugdymo programų vykdymą;

21.10. sudaryti sąlygas vaikams įgyti pradinį išsilavinimą ir gauti valstybės pripažintą

išsilavinimo pažymėjimą;

21.11. sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

21.12. kurti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio bei neformaliojo švietimo reikalavimus atitinkančią materialinę bazę;

21.13. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą;

21.14. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Bendruosius arba jo nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės, derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

21.15. užtikrinti darnią mokinio prigimtinių galių plėtotę, puoselėjant jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą, ugdant asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetencijas, reikalingas sėkmingam iškylančių asmeninio bei socialinio gyvenimo klausimų sprendimui;

21.16. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

21.17. stiprinti Mokyklą-daugiafunkcį centrą kaip vietos bendruomenės švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų, tradicijų bei vertybinių nuostatų formavimo židinį;

21.18. organizuoti švietėjišką, kultūrinę, sportinę, koncertinę veiklą ir užtikrinti kokybišką vietos bendruomenės laisvalaikio organizavimą;

21.19. sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims tenkinti pažinimo, saviraiškos poreikius, užsiimti sportine veikla bei turiningai praleisti laisvalaikį;

21.20. vykdyti socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimą, didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę, teikti kokybiškas socialines paslaugas;

21.21. tenkinti bendruomenės sociokultūrinius poreikius, skatinti verslumą, kalbų mokymąsi;

21.22. propaguoti ir skatinti savanorystę įvairiose veiklos srityse.

22. Įgyvendindamas numatytus uždavinius, Mokykla-daugiafunkcis centras atlieka šias funkcijas:

22.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Bendruosius arba jo nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir Bendrąsias programas, paiso mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės, derina ugdymo turinį, siūlo ir taiko skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

22.2. įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo programas;

22.3. atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą bei minimalios priežiūros priemones;

22.5. sudaro ugdymo/mokymo ir kitas sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

22.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.7. vykdo Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos įsivertinimą;

22.8. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją;

22.9. teisės aktų nustatyta tvarka bendruomenės narių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja papildomas mokamas paslaugas (kursus, mokymus, vaiko dienos ar jaunimo centrus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.);

22.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

22.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;

22.13. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Mokyklos-daugiafunkcio centro materialinę bazę, intelektinius resursus, sudaro galimybę plėtoti mokinių pamokinę ir neformaliojo švietimo veiklą;

22.14. organizuoja mokinių maitinimą;

22.15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą-daugiafunkcį centrą ir iš jo į namus;

22.16. kuria Mokyklą-daugiafunkcį centrą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

22.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą;

22.18. planuoja ir derina kultūrinę veiklą su Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centru ir Bubių seniūnija;

22.19. inicijuoja laisvalaikio ir pramogų kultūros kūrimą;

22.20. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

22.21. rengia ir įgyvendina vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių užimtumo programas;

22.22. tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

22.23. planuoja ir derina bibliotekos veiklą su Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka;

22.24. planuoja ir derina sportinę veiklą su Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus Sporto poskyriu;

22.25. per sportą skatina vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, organizuoja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, vykdo neformalųjį švietimą kūno kultūros ir saviraiškos bei meistriškumo srityse;

22.26. organizuoja, vykdo sportines varžybas, sportinius renginius bei dalyvauja kitų institucijų organizuojamose sportinėse varžybose ir sportiniuose renginiuose;

22.27. derina socialinių paslaugų teikimą su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi;

22.28. renka ir analizuoja informaciją apie asmenis, kuriems reikia socialinių paslaugų;

22.29. teikia socialines paslaugas:

22.29.1. bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo,

atstovavimo ir kitas);

22.29.2. rengia socialinius projektus, ieško rėmėjų socialiniams projektams įgyvendinti;

22.30. teikia informaciją apie suteiktas švietimo, kultūros, socialines ir kitas paslaugas Savivaldybės administracijai;

22.31. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

23. Mokiniams, baigusiems formaliojo ugdymo programą, išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Kitiems neformaliojo ugdymo programos dalyviams gali būti išduoti pažymėjimai Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus nustatyta tvarka.

III. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Mokykla-daugiafunkcis centras, siekdamas tikslo, įgyvendindamas uždavinius bei atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo(si) metodus ir veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. dalyvauti asociacijų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. teikti atlygintinas paslaugas, kurių kainas tvirtina savininkas;

24.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją, ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

24.9. plėtoti savanorystės ir savitarpio pagalbos idėjas;

24.10. įvertinti vietos bendruomenės poreikius ir teikti analizės išvadas bei pasiūlymus dėl poreikių tenkinimo savininkui ir kitiems fiziniams, juridiniams asmenims;

24.11. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją ir kitokią medžiagą, reikalingą sprendžiant Mokyklos-daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų klausimus;

24.12. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas, privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką, kokybišką ugdymo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, ugdymo/mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, kitų įstatymais, teisės aktais nustatytų pareigų vykdymą.

IV. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos-daugiafunkcio centro veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginį planą, kuriam yra pritarę Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba ir Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-daugiafunkcio centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo planą, kuris yra suderintas su Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba ir Savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

27. Mokyklai-daugiafunkciam centrui vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės taryba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. Direktorius į pareigas skiriamas neterminuotai ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai, pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui Savivaldybės tarybos suteiktų administracijos direktoriui įgaliojimų ribose.

28. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius:

28.1. suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos-daugiafunkcio vidaus struktūrą; raštu supažindinęs Savivaldybės administracijos direktorių, tvirtina etatinių darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas savivaldybės biudžete Mokyklai-daugiafunkciam centrui patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui ir neviršijant savininko patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.2. paskirsto darbuotojų funkcijas, sudaro jiems galimybes savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

28.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.4. tvirtina pedagogų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus;

28.5. atsako už informacijos apie Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos-daugiafunkcio centro išorinio vertinimo rezultatus Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus paskelbimą, demokratinį Mokyklos-daugiafunkcio centro valdymą;

28.6. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

28.7. priima Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ikimokyklinio amžiaus vaikus, mokinius, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ugdymo/mokymo sutartis;

28.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos-daugiafunkcio centro darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

28.9. suderinęs su Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba, tvirtina Mokyklos-daugiafunkcio centro darbo tvarkos taisykles;

28.10. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias bei sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymusi, mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.11. vadovauja Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja įstaigos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą, materialinius bei intelektinius išteklius;

28.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo, metodines grupes;

28.14. Mokyklos-daugiafunkcio centro vardu sudaro sutartis įstaigos funkcijoms atlikti;

28.15. organizuoja Mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos-daugiafunkcio centro turtą, lėšas ir jais disponuoja;

28.17. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.18. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, sudaro sąlygas atestuotis;

28.19. inicijuoja Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.20. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Mokyklai-daugiafunkciam centrui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.21. atstovauja Mokyklai-daugiafunkciam centrui kitose institucijose;

28.22. inicijuoja Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos kokybės įsivertinimą;

28.23. sudaro Mokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

28.24. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta

tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

28.25. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ir kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

28.26. rengia Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka;

28.27. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Mokyklos-daugiafunkcio centro finansinių ataskaitų rinkinius;

28.28. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi įstaigoje, už demokratinį Mokyklos-daugiafunkcio centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie mokyklos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, tinkamą funkcijų atlikimą, veiklos rezultatus.

V. MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SAVIVALDA

30. Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija:

30.1. Taryba telkia mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos-daugiafunkcio centro valdymui, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos-daugiafunkcio centro interesams, padeda spręsti aktualius klausimus;

30.2. Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), įstaigos darbuotojų ir vietos bendruomenės atstovų dvejiems metams;

30.3. Mokyklos-daugiafunkcio centro Tarybą sudaro 7 nariai: du mokytojai, du mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys bendruomenės atstovai. Mokytojus slaptu balsavimu deleguoja mokytojų taryba, tėvus slaptu balsavimu – mokinių tėvų komitetas, miestelio bendruomenės atstovus –miestelio bendruomenės susirinkimas;

30.4. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku negali būti Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.

31. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Prireikus ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių iniciatyva arba Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus motyvuotu sprendimu gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jos narių ir yra ne mažiau kaip po vieną atstovą pagal Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos formavimo ypatumus. Į posėdį gali būti kviečiami Mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės nariai, organizacijų bei įstaigų atstovai be balso teisės. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

32. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko balsas.

33. Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos funkcijos:

33.1. teikia siūlymus dėl įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

33.2. pritaria Mokyklos-daugiafunkcio centro strateginiam planui, metiniam veiklos ir

ugdymo planams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus;

33.3. teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl Mokyklos-daugiafunkcio centro Nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;

33.4. svarsto Mokyklos-daugiafunkcio centro lėšų naudojimo klausimus;

33.5. išklauso įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui dėl veiklos tobulinimo;

33.6. teikia siūlymus Mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

33.7. svarsto Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui;

33.8. pasirenka įstaigos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

33.9. teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos-daugiafunkcio centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

33.10. svarsto Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus teikiamus klausimus;

33.11. kartą per kalendorinius metus atsiskaito bendruomenės visuotiniam susirinkimui.

34. Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos nutarimus, prieštaraujančius Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius prašo svarstyti iš naujo.

35. Švietimo įstaigos savininkas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybai siūlo juos svarstyti iš naujo. Mokyklos-daugiafunkcio centro Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

36. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro įstaigos direktorius, visi Mokykloje-daugiafunkciame centre dirbantys mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

37. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, tarybos sekretorių renka tarybos nariai.

38. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia įstaigos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos-daugiafunkcio centro savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.

39. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra tarybos pirmininko balsas.

40. Mokytojų tarybos funkcijos:

40.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

40.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

40.3. analizuoja ugdymo planų, veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

40.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei jos panaudojimo tvarką;

40.5. aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos

kryptis ir regiono švietimo nuostatas;

40.6. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

40.7. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus.

41. Mokinių tėvų komitetas: Mokykloje-daugiafunkciame centre kasmet rugsėjo mėnesį klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) balsų dauguma renka savo susirinkime vieną iš tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovauti klasės interesams. Išrinkti tėvai sudaro Mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių tėvų komitetą. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Komitetas aptaria su klasių vadovais mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti įstaigos renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybai ir direktoriui, deleguoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus į Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybą.

42. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius gali organizuoti savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

43. Mokyklos-daugiafunkcio centro Tarybos, mokytojų tarybos, mokinių tėvų komiteto veiklą reglamentuoja Mokyklos-daugiafunkcio centro Nuostatai.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

44. Darbuotojai į darbą Mokykloje-daugiafunkciame centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

47. Mokykla-daugiafunkcis centras valdo Savivaldybės patikėjimo teise perduotą ir naujai įgyjamą turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

48. Mokyklos-daugiafunkcio centro lėšos:

48.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

48.2. pajamos už teikiamas paslaugas, paramos lėšos;

48.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

48.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

49. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Mokykla-daugiafunkcis centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Mokykla-daugiafunkcis centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos-daugiafunkcio centro interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

53. Informaciją apie savo veiklą Mokykla-daugiafunkcis centras skelbia viešai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

54. Mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.

55. Mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos nario(-ių), Savivaldybės vykdomosios institucijos, Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus ar Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos iniciatyva. Mokyklos nuostatams, jų pakeitimams pritaria Mokyklos-daugiafunkcio centro taryba, tvirtina Savivaldybės taryba.

56. Mokykla-daugiafunkcis centras registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Klausimai, neaptarti šiuose Nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

59. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

60. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Mokyklos-daugiafunkcio centro savininkei paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Savivaldybės tarybos priimti teisės

aktai nustato, kad atskiras savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti savivaldybės administracijos direktorius, šias funkcijas vykdo administracijos direktorius be atskiro šių Nuostatų pakeitimo.

__________________________________

SUDERINTA

Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos tarybos 2012 m. spalio 3 d. posėdžio

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 2) 11

 


Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas: 190061445
P. Višinskio g. 1A., LT-80224
Kurtuvėnų mstl., Šiaulių r. sav.
Tel. (8 41) 37 01 20; Mob.8 620 91 277
El.p. kurtuvenupm@gmail.com
SVETAINĖ SUKURTA EUROPOS SĄJUNGOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠIAULIŲ R. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

Išsamiau apie projektą
www.siauliai-r.sav.lt
Hey.lt
Visos teisės saugomos © kurtuvenaiudc.lt
SEO, Svetainių kūrimas:www.internetsolutions.lt